But rarely find the South African
Another great HDHPY Website.
Trở Về Nhà arrow Ðổ Thị Hội
Mục Đích và Tôn Chỉ Hội/Nội Quy
Người viết: Người Quản Lý   
06/08/2008

ĐIỀU LỆ ẤN ĐỊNH
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH
HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

 CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT

Điều 1:  Nay thành lập một tổ chức thân hữu, vô vụ lợi lấy tên là:

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

Điều 2:  Hội Đồng Hương Phú Yên quy tụ hội viên gồm những thành phần người Việt quốc gia hải ngoại, sinh trưởng hoặc đã sinh sống, hoặc đã làm việc, hoặc có liên hệ với người phối ngẫu tại Phú Yên.

Điều 3:  Hội hoạt động nhằm mục đích tương thân và tương trợ giữa những người trong Hội tại hải ngoại.

CHƯƠNG II
TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 4:  Để điều hành và đại diện cho Hội, một Ban Chấp Hành gồm có:

 • Một Chủ Tịch,
 • Một hay nhiều Phó Chủ Tịch,
 • Một Tổng Thư Ký, một Phó Tổng Thư Ký,
 • Một Thủ Quỹ, một Phó Thủ Quỹ và
 • Một số Ủy Viên.

Điều 5:  Để giám sát những vấn đề tài chánh của Ban Chấp Hành, một Trưởng Ban Giám Sát do đại hội bầu ra.

Điều 5a:  Để chu toàn công việc giám sát, một Ban Giám Sát gồm có:

 • Một Trưởng Ban,
 • Một hay nhiều Phó Trưởng Ban,
 • Một Thư Ký theo nhu cầu và
 • Một số Ủy Viên theo nhu cầu. 

Điều 6:  Ban Giám Sát có nhiệm vụ kiểm soát việc thi hành Nội Quy và tài chánh của Hội Đồng Hương trong khuôn khổ luật lệ hiện hành của chính quyền Liên Bang và Tiểu bang ấn định.

Điều 7:  Sau khi đắc cử, Chủ tịch mời một số đồng hương đứng tuổi và có uy tín thành lập Ban Cố Vấn để cố vấn và giúp cho Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát những ý kiến cần thiết.

Ðiều 7a:  Sau khi đắc cử, Trưởng Ban Giám Sát mời một số đồng hương có uy tín thành lập Ban Giám Sát để thi hành những nhiệm vụ giám sát cần thiết.

Điều 8:  Chủ Tịch Ban Chấp Hành và Trưởng Ban Giám Sát do đại hội bầu ra, trong một cuộc phổ thông đầu phiếu trực tiếp và kín.

Điều 9:  Nhiệm kỳ của Chủ Tịch Ban Chấp Hành và Trưởng Ban Giám Sát là bốn năm. Nhiệm kỳ của các thành viên trong Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát do Chủ Tịch và Trưởng Ban Giám Sát mời ra cũng theo nhiệm kỳ của vị Chủ Tịch và Trưởng Ban Giám Sát liên hệ. Chủ tịch và các thành viên của Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn và Ban Giám Sát làm việc trên căn bản tình nguyện và không lương.

 CHƯƠNG III
BẦU CỬ VÀ ỨNG CỬ

Điều 10:  Ứng Cử Viên chức vụ Chủ Tịch Ban Chấp Hành và Trưởng Ban Giám Sát phải là người có chánh quán Phú Yên trên hai mươi lăm tuổi và có đủ quyền công dân.

Điều 11:  Khi đến Đại Hội vào năm mãn nhiệm kỳ, Ban Chấp Hành có nhiệm vụ thành lập một Ban Tổ Chức Bầu Cử chức vụ Chủ Tịch và Trưởng Ban Giám Sát cho nhiệm kỳ sau. Không quá một nửa đồng hương trong Ban Tổ chức Bầu Cử có thể là thành viên của Ban Chấp Hành. Đồng hương trong Ban Chấp Hành đương nhiệm không được giữ chức vụ Trưởng Ban tổ Chức Bầu Cử.

Điều 12:  Trong cuộc bầu cử Chủ Tịch hay Trưởng Ban Giám Sát, ứng cử viên trúng cử phải hội đủ quá bán tổng số cử tri tham dự tín nhiệm và ai có phiếu cao hơn sẽ thắng. Nhiệm kỳ của Chủ Tịch và Trưởng Ban Giám Sát là bốn năm và có thể tái ứng cử.

Điều 13:  Muốn được bầu cử trong đại hội, đồng hương phải là hội viên đã quy định trong Điều 2 nói trên, hoặc đã sinh hoạt nhiều năm trong hội, và phải trên mười tám tuổi.

Điều 14:  Để giải quyết những vấn đề cần thiết hoặc cấp bách giữa các phiên họp của Ban Chấp Hành, một Ban Thường Trực được thành lập gồm có Chủ Tịch, hai Phó Chủ Tịch, Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ.

CHƯƠNG IV
TÀI SẢN

Điều 15:  Quỹ của Hội là do tặng dữ, gây quỹ và đóng góp của đồng hương hay thân hữu.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP

Điều 16:  Sau khi bầu cử xong chửc vụ Chủ Tịch, Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát đương nhiệm vẫn tiếp tục mọi công tác cho đến ngày bàn giao. Lễ bàn giao được thực hiện chậm nhất là bốn tuần kể từ ngày bầu cử.

Điều 17:  Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát sau khi tham khảo ý kiến của Ban Cố Vấn có thể đề nghị tu chính một vài điều khoản trong điều lệ để thích ứng với nhu cầu và phù hợp với sự phát triển của Hội Đồng Hương. Tu chính sẽ được đưa ra báo cáo cho đại hội đồng hương trong kỳ họp mặt gần nhất để thảo luận và thông qua, sau đó điều khoản sửa đổi sẽ được trở thành nhất định.

 Điều lệ này gồm 5 chương và 17 điều khoản, đã được Đại Hội Đồng Hương thông qua ngày 21 tháng 01 năm 1990, và đã được tu chính vào ngày 9 tháng 2 năm 2003.

TU CHÍNH NỘI QUY

TU CHÍNH 1

Điều lệ này gồm 5 chương và 17 điều khoản, đã được Đại Hội Đồng Hương thông qua ngày 21 tháng 01 năm 1990, và đã được tu chính vào ngày 17 tháng 9 năm 1995.

 TU CHÍNH 2

TU CHÍNH 2A:

THAM CHIẾU:

Chương II - Điều 9:  Nhiệm kỳ của Chủ Tịch Ban Chấp Hành và Kiểm Soát Viên là hai năm. Nhiệm kỳ của các thành viên trong Ban Chấp Hành do Chủ Tịch mời ra cũng theo nhiệm kỳ của vị Chủ tịch liên hệ. Chủ tịch và các thành viên của Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn và Kiểm Soát Viên làm việc trên căn bản tình nguyện và không lương.

NAY TU CHÍNH:

Chương II - Điều 9:  Nhiệm kỳ của Chủ Tịch Ban Chấp Hành và Kiểm Soát Viên là bốn năm. Nhiệm kỳ của các thành viên trong Ban Chấp Hành do Chủ Tịch mời ra cũng theo nhiệm kỳ của vị Chủ tịch liên hệ. Chủ tịch và các thành viên của Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn và Kiểm Soát Viên làm việc trên căn bản tình nguyện và không lương.

 TU CHÍNH 2B:

THAM CHIẾU:

Chương III - Điều 12:  Trong cuộc bầu cử Chủ Tịch hay Kiểm Soát Viên, ứng cử viên trúng cử phải hội đủ quá bán tổng số cử tri tham dự tín nhiệm và ai có phiếu cao hơn sẽ thắng. Nhiệm kỳ của Chủ Tịch và Kiểm Soát Viên là hai năm có thể tái ứng cử.

NAY TU CHÍNH:

Chương III - Điều 12:  Trong cuộc bầu cử Chủ Tịch hay Kiểm Soát Viên, ứng cử viên trúng cử phải hội đủ quá bán tổng số cử tri tham dự tín nhiệm và ai có phiếu cao hơn sẽ thắng. Nhiệm kỳ Chủ Tịch và Kiểm Soát Viên là bốn năm và  có thể tái ứng cử.

Tu chính số 2 này đã được thông qua trước Đại hội Đồng hương nhân dịp Tết Kỷ Mão ngày 21 tháng 2 năm 1999, tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster, California trong nhiệm kỳ Ông Chủ Tịch Võ Đình Sanh.

Điều lệ này gồm 5 chương và 17 điều khoản.

TU CHÍNH 3

TU CHÍNH 3A:

THAM CHIẾU:

Chương II - Điều 5:  Để giám sát những vấn đề tài chánh của Ban Chấp Hành, một Kiểm Soát Viên do đại hội bầu ra.

NAY TU CHÍNH:

Chương II - Điều 5:  Để giám sát những vấn đề tài chánh của Ban Chấp Hành, một Trưởng Ban Giám Sát do đại hội bầu ra.

Theo tinh thần tu chính 3A  này, danh từ “Trưởng Ban Giám Sát” được áp dụng cho những điều khoản sau đây:

·        Chương II- Điều 8 và 9

·        Chương III- Điều 10, 11 và 12

Theo tinh thần tu chính 3A này, danh từ “Ban Giám Sát” được áp dụng cho những điều khoản sau đây:

·        Chương II- Điều 6, 7 và 9

·        Chương V- Ðiều 16 và 17

TU CHÍNH 3B:

THAM CHIẾU:

Chương II - Điều 6:  Ban Giám Sát có nhiệm vụ kiểm soát tài chánh của Hội Đồng Hương trong khuôn khổ luật lệ hiện hành của chính quyền Liên Bang và Tiểu bang ấn định.

NAY TU CHÍNH:

Chương II - Điều 6:  Ban Giám Sát có nhiệm vụ kiểm soát việc thi hành Nội Quy và tài chánh của Hội Đồng Hương trong khuôn khổ luật lệ hiện hành của chính quyền Liên Bang và Tiểu bang ấn định.

TU CHÍNH 3C:

Hai (2) điều khoản dưới đây được thêm vào cho phần tổ chức của Ban Giám Sát

Chương II - Điều 5a:  Để chu toàn công việc giám sát, một Ban Giám Sát gồm có:

 • Một Trưởng Ban,
 • Một hay nhiều Phó Trưởng Ban,
 • Một Thư Ký theo nhu cầu và,
 • Một số Ủy Viên theo nhu cầu.

Chương II - Ðiều 7a:  Sau khi đắc cử, Trưởng Ban Giám Sát mời một số đồng hương có uy tín thành lập Ban Giám Sát để thi hành những nhiệm vụ giám sát cần thiết.

 Tu chính số 3 này đã được thông qua trước Đại hội Đồng hương nhân dịp Tết Quý Mùi ngày 9 tháng 2 năm 2003 tại nhà hàng Seafood Palace II, thành phố Anaheim, California trong nhiệm kỳ Ông Chủ Tịch Ðặng Tân.

Điều lệ này gồm 5 chương và 17 điều khoản với hai (2) điều khoản mới là 5a và 7a.

online casino australia
 
< Trước   Tiếp >
MP3 Gallery:
 • ChienSiVoDanh.mp3
 • CoBayCoBay.mp3
 • DongHa.mp3
 • EmVanMoMotNgayVe.MP3
 • LuaMauHanThu.mp3
 • NhaVietNam.mp3
 • VanConDayCacConCuaMe.MP3
 • >>Play now!
  Designed and Maintained by: OCgeeks.com
  casino casinos online casino casino online slots online casino slots live poker